Vikingstad, Linköping

Ett alternativ till förorten och villamattan 

Linköpings kommun växer och i översiktsplanen har den gamla järnvägsorten Vikingstad, sju minuter väster om Linköping med pendeltåg, pekats ut som en prioriterad utvecklingsort. Det goda kollektivtrafikläget är huvudmotivet och uppdraget innebar att visa hur Vikingstad kan bli en attraktiv småstad med goda förutsättningar för en hållbar livsstil för dess invånare.

Vårt förslag bygger på en analys av Vikingstad och attraktiva småstäders urbana struktur. Ett alternativ till förorten och villamattan är utgångspunkten. Ortens befolkning kan komma att växa till mellan 3500 och 7500 invånare från dagens ca 2000 till år 2050.

Den nya planen utformas så att den rymmer den befolkningen inom ett avstånd av 1km till en ny station, som också blir centrum för handel och kommunikation. Ett urbant kvarters- och gatunät knyts till det befintliga. Ingen trafikseparering och ett väl definierat offentligt rum. Stor del av bebyggelsen är friliggande flerbostadshus, men sammanhängande enbostadshus och flerbostadshus längs huvudstråken gör strukturen tätare och mer varierad.

Fakta