Kv. Volten

Markanvisningstävling i Nacka

Förslaget är resultatet av en markanvisningstävling som genomfördes under hösten 2019 tillsammans med Wästbygg. Det består av 37 radhus i två plan, sammanbyggda i fem längor, samt en förskola i två plan.

Idén med förslaget är att genom att omgestalta platsens topografi skapa en genomtänkt anslutning till terrängen i Skarpnäs naturreservat och göra reservatet lättillgängligt med nya entréer. Den omgestaltade terrängen möjliggör också ett effektivt markutnyttjande för radhusen och förskolan. För att skapa en rik och varierad gatumiljö trappas radhuslängorna så de följer gatornas nivåskillnader.

Byggnaderna samspelar med omgivningens modernistiska arkitektur och enkla volymer, men får ett mer naturnära uttryck, med fasader i träpanel som målas med slamfärg i olika kulörer.

Varje hus vänder sig mot gatan, och har en tydlig entré- respektive gårdssida. En balkong mot gatan gör att varje hus får tillgång till en uteplats i syd- eller västläge, oavsett vilket väderstreck gårdssidan vetter mot.

På husens gårdssida finns samfälld mark för samvaro och lek. I det södra kvarteret finns en gångväg som går mellan husen och mynnar ut vid en gemensam, planterad grönyta. I det norra kvarteret finns en större grön gård med mindre byggnader för samfällighetens behov. Gångvägarna i dessa kvarter fortsätter väster ut till naturreservatet.

Förskolan är placerad i direkt anslutning till den gata som går genom området, nära bostäderna och ett stråk som leder till naturreservatet. Förskolans gård ligger längs gränsen mot naturreservatet, som blir lätt tillgängligt för barnen, och nyttiggör den del av området som ej är avsedd att bebyggas.

Fakta