Traneberg, Stockholm

Vidängsvägen à la Andersson Arfwedson och Folkhem

Tillsammans med Folkhem föreslår vi ny bebyggelse längs Vidängsvägen i Traneberg. Vidängsvägen börjar vid Tranebergs torg vid tunnelbanan och tvärbanans station Alvik och går därifrån norrut, mot Mar­grete­­­lundsvägen. Det är en obebyggd plats som ligger inom det område som i Stockholms översiktsplan, ”Promenadstaden” 2010, utpekas som område för såväl ”Centrala stadens utvidgning” som ”Sam­band, befintligt eller utvecklingsbart”. Det är svårt tolka översiktsplanen på annat sätt än att ny bebyggelse bör tillkomma på denna sträcka av Vidängsvägen.

Husen ligger söder om lekparken på den plats där kiosken och fotbollsplanen ligger idag. De är friliggande för att ansluta till bebyggelsen runtomkring. Husen är sex våningar höga, vilket innebär att deras takfot ligger i höjd med takfoten på de närmaste husen längs Hun­ne­bergsvägen, som ligger cirka femton meter högre än Vidängsvägen.
Bottenvåningen innehåller lokaler för kom­mersiell verksamhet, lägenhetskomp­le­ment och bakom dem garage. Ovanför dem ligger mellan 35 och 50 lägenheter. Totalt innebär förslaget 210 ­lägenheter.

Syftet med detta förslag är att visa hur man kan bygga flerbostadshus med små men fullvärdiga läg­en­heter, även med de normer och föreskrifter som gäller idag, trots ofta upprepade påståenden om motsatsen.
Idén är en hustyp med omkring 10 lägen­heter per plan. Sex av dessa är 35 m² och fyra 41,5 m². Lägenheterna uppfyller inte bara BBR utan också svensk standard.

Fakta

Uppdragsgivare: Folkhem