Väghyveln 11 & 12

Klart för planarbete i Södertälje

På uppdrag av Solvinkeln AB har vi tagit fram ett förslag till ett hus med blandade verksamheter i Weda, Södertälje. Tomten är platsen för Eriksbergs gård som låg här fram till 1970-talet, då den revs och ersattes av de nuvarande bebyggelsen på tomten.

Förslaget har legat till grund för en ansökan om planbesked som ledde till ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars att tomten skall ingå i detaljplanen för kommunens grannfastighet.

Vi har strävat efter att tillgodose kommunens önskemål om en byggnad som kan tillgodose kommunens höga krav på utformning, eftersom tomten ligger i ett exponerat skyltläge vid infarten till Södertälje norrifrån. Projektet är ännu i ett mycket tidigt skede, men vi ser fram emot att utveckla det under arbetet med en detaljplan för området tillsammans med fastighetsägaren och kommunen. Hur högt det blir är osäkert. VI hoppas dock att den nya bebyggelsen, i motsats till dagens bebyggelse på tomten, kommer att ligga på Bergaholmsvägens nivå med publika lokaler i gatuplan.

Fakta