Kv. Korsspindeln, Stockholm

Bostäder som kopplar samman stråk i Hammarbyhöjden

Olaus Magnus väg är huvudgata i den del av Hammarbyhöjden som vetter mot Gullmarsplan, Skansbron och Hornstull. Den är bebyggd hela vägen upp till vägskälet där den ansluter till Sparrmansvägen. Sparrmansvägen går därifrån i en backe ned till Finn Malmgrens väg, huvudgata i den del av Hammarbyhöjden som ligger vid Hammarbyhöjdens T-baneststion.

Här är båda sidor av gatan är obebyggda, och Sparrmansvägen saknar adresser. På västra sidan domineras gaturummet av den anslutande Thunbergsgatans vägbank. Fastigheterna längs gatan i kv. Korsspindeln och kv. Bromsen nås från gator på andra sidan kvarteren.

Marken längs Sparrmansvägen ingår inte i något sammanhängande grönstråk. Om den bebyggs öppnas möjligheten att koppla samman Finn Malmgrens väg, Sparrmansvägen och Olaus Magnus väg till ett kontinuerligt stråk genom hela Hammarbyhöjden.

Förslaget innebär att 29 enbostadshus och två flerbostadshus byggs i anslutning till kvarteret Korsspindeln längs Sparrmansvägen och Thunbergsvägen.

Mot Sparrmansvägen ligger 24 enbostadshus mellan denna och Thunbergsgatan, vars läge flyttas upp i sluttningen. Husen ligger med en respektive två våningar i souterräng beroende på läge, frånsett de som ligger närmast Thunbergsgatans anslutning till Sparrmansvägen som har källare ett halvplan under gatunivå. Huvudentrén till samtliga är från Thunbergsgatan, med sekundära entréer mot Sparrmansvägen.

På kvarterets västra sida byggs ytterligare fem enbostadshus av samma typ. Dessa har två våningar i souterräng med garage i Thunbergsgatans nivå.

Längst i söder mot tunnelbanan och längst i norr mot kv. Hoppsindeln ligger flerbostadshusen. Det södra är placerat så att det bildar fond för Finn Malmgrens väg för att ytterligare förstärka kopplingen och markera stråkets riktningsförändring. Mot tunnelbanan har flerbostadshuset parkeringsdäck i två plan. Ovanpå detta finns terrasser för etagelägen­heterna i entréplanet. Samtliga lägenheter i huset har minst hälften av boningsrummen mot den tysta sidan eller är, om de är enkelsidiga, vända åt den tysta sidan. 

Totalt innehåller förslaget 88 bostäder, 29 enbostadshus och 59 lägenheter i flerbostadshus. Av lägenheterna är 3 st. 1 r.o.k, 20 st. 2 r.o.k, 8 st. 3 r.o.k, 28 st. 4 r.o.k.

Enbostadshusen har 24 p-platser på tomtmark och 5 i garage. I det södra flerbostadshuset finns 82 p-platser. Totalt 111 p-platser, vilket ger i snitt 1,3 p-platser per bostad.

Fakta