Kv. Korsspindeln, Stockholm

Bostäder som kopplar samman stråk i Hammarbyhöjden

Området

Olaus Magnus väg är huvudgata i den del av Hammarbyhöjden som vetter mot Gullmarsplan, Skansbron och Hornstull. Den är bebyggd hela vägen upp till vägskälet där den ansluter till Sparrmansvägen. Sparrmansvägen går därifrån i en backe ned till Finn Malmgrens väg, som är huvudgata i den del av Hammarbyhöjden som ligger vid Hammarbyhöjdens T-baneststion. Sparrmansvägen fungerar på så sätt som en länk mellan Hammarbyhöjdens två huvudgator.

Trots detta är båda sidor av gatan är obebyggda, och Sparrmansvägen saknar adresser. På västra sidan dominerar den anslutande Thunbergsgatans vägbank gaturummet. Fastigheterna längs gatan i kv. Korsspindeln och kv. Bromsen går att nå från gator på andra sidan kvarteren.

Marken längs Sparrmansvägen ingår inte i något sammanhängande grönstråk. Att bebygga marken öppnar möjligheten att sammankoppla Finn Malmgrens väg, Sparrmansvägen och Olaus Magnus väg och på så sätt få ett kontinuerligt stråk genom hela Hammarbyhöjden.

Förslaget

Förslaget innefattar 29 enbostadshus och två flerbostadshus i anslutning till kvarteret Korsspindeln längs Sparrmansvägen och Thunbergsvägen.

Mellan Sparrmansvägen och Thunbergsgatan, vars läge flyttas upp i sluttningen, ligger 24 enbostadshus. Husen ligger med en respektive två våningar i souterräng beroende på läge, frånsett de som ligger närmast Thunbergsgatans anslutning till Sparrmansvägen som har källare ett halvplan under gatunivå. Huvudentrén till samtliga är från Thunbergsgatan, medan sekundära entréer är förlagda mot Sparrmansvägen.

På kvarterets västra sida byggs ytterligare fem enbostadshus av samma typ. Dessa har två våningar i souterräng med garage i Thunbergsgatans nivå.

Längst i söder mot tunnelbanan och längst i norr mot kv. Hoppsindeln ligger flerbostadshusen. Det södra är placerat så att det bildar fond för Finn Malmgrens väg för att ytterligare förstärka kopplingen och markera stråkets riktningsförändring. Mot tunnelbanan har flerbostadshuset parkeringsdäck i två plan. Ovanpå detta finns terrasser för etagelägen­heterna i entréplanet. Samtliga lägenheter i huset har minst hälften av boningsrummen mot den tysta sidan eller är, om de är enkelsidiga, vända åt den tysta sidan. 

Siffror

Totalt innehåller förslaget 88 bostäder, 29 enbostadshus och 59 lägenheter i flerbostadshus. Av lägenheterna är 3 st. 1 r.o.k, 20 st. 2 r.o.k, 8 st. 3 r.o.k, 28 st. 4 r.o.k. Enbostadshusen har 24 p-platser på tomtmark och 5 i garage. I det södra flerbostadshuset finns 82 p-platser. Totalt 111 p-platser, vilket ger i snitt 1,3 p-platser per bostad.

Fakta