Järnagatan – Nyköpingsvägen, Södertälje

Utveckling av Södertäljes stadskärna

Vårt uppdrag

En attraktiv stadskärna kan hjälpa en stad som Södertälje att locka nya invånare, och på så sätt ge positiva effekter för hela kommunen. Idag ligger området kring järnvägsstationen Södertälje Central strax utanför stadskärnan. Efterfrågan på bostäder tillsammans med det centrala läget ger goda möjligheter att utvidga och utveckla stadskärnan.

Vi fick i uppdrag av kommunen att föreslå en tydlig riktning för det fortsatta arbetet med stadskärnan. Detta genom att göra ett underlag för fortsatta utredningar och detaljplaner.

Förslag

Förslaget visar hur området kan bli en attraktiv och hållbar del av Södertäljes stadskärna, med omkring 650 nya bostäder och 400 nya parkeringsplatser för besökande.

Nyköpingsvägen går igenom området och är infart till stadskärnan söder ifrån. Dess viktiga roll för staden ställer särskilda krav på utformning, funktion och den bebyggelse som formar gaturummet. Förslaget visar möjligheten att omvandla den från en motorled av klassisk 1970-talssnitt till en stadsgata med en ny gatu- och kvartersstruktur som skapar attraktiva och funktionella stadsrum.

Staden läks på så sätt ihop längs Nyköpingsvägen och en bättre balans mellan olika trafikslag skapas. De nya kvarteren med robusta byggnadskroppar ger möjlighet att skapa attraktiva och väl fungerande bostäder och lokaler.

Förslaget ger en tydlig riktning för kommunens fortsatta arbete med den södra delen av stadskärnan, och ska fungera som underlag både till fortsatta fördjupade utredningar och detaljplaner. samt för projektering och genomförande.

Beställare: Södertälje kommun.

Projektledare, Södertälje kommun: Johan Filipsson och Ingegerd Ask

Fakta

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.