Järnagatan – Nyköpingsvägen

Utveckling av Södertäljes stadskärna

Stadskärnans attraktionskraft är viktig för Södertälje. En attraktiv stad lockar nya invånare vilket i sin tur får positiva effekter för hela kommunen. Området kring Södertälje Central ligger idag strax utanför stadskärnan. Det behöver utvecklas och förnyas. Läget vid stationen, efterfrågan på bostäder och det centrala läget ger goda möjligheter att utvidga stadskärnan här.

Uppdraget var att föreslå en tydlig riktning för kommunens fortsatta arbete med den södra delen av stadskärnan som kan fungera som underlag till fortsatta fördjupade utredningar och detaljplaner.

Vårt förslag visar hur området kan bli en attraktiv och hållbar del av Södertäljes stadskärna, med ca 650 nya bostäder och 400 nya allmänna parkeringsplatser för besökande i P-hus intill stationen.

Vår förstudie ger en tydlig riktning för kommunens fortsatta arbete med den södra delen av stadskärnan. Dokumentet ska fungera som underlag till fortsatta fördjupade utredningar och detaljplaner som ska tas fram i området samt för projektering och andra genomförandeinsatser.

En viktig del av arbetet har varit att visa hur Nyköpingsvägen kan omvandlas från motorled till stadsgata. Dess stora betydelse för staden medför särskilda krav på utformning, funktion och bebyggelse som formar gaturummet.

Vårt förslag visar hur en ny gatu- och kvartersstruktur kan ordnas för attraktiva och funktionella stadsrum, hur staden kan läkas utmed Nyköpingsvägen och hur en bättre balans mellan olika trafikslag kan uppnås. Utformningen av de nya kvarteren med robusta byggnadskroppar ger förutsättningar för attraktiva och väl fungerande bostäder och lokaler.

Beställare: Södertälje kommun.

Projektledare, Södertälje kommun: Johan Filipsson och Ingegerd Ask

Fakta