Drabanten, Nynäshamn

Fortsatt utvecklingsarbete kring det urbana enbostadshuset

Det urbana enbostadshuset

Tillsammans med Småa AB bedriver vi fortsatt utvecklingsarbete kring det urbana enbostadshuset. Kvarteret Mursmäckan i Kärrtorp, som till­del­ades utnämningen ”årets Stock­holms­­­­byggnad 2012″, får nu efterföljare i Nynäshamn.

Vad är då det urbana enbostadshuset? En def­i­ni­tion skulle kunna vara ett enbo­sta­ds­hus sammanbyggt på två sidor med grann­­­husen, med entré direkt från gata och uteplats åt gårdssidan. Vi är över­tygade om att denna bebyggelsetyp kan användas för att förtäta staden samtidigt som den har en viktig roll att spela som ett kom­p­­­le­­ment till de vedertagna hustyper (flerbostadshus och villor) som länge dominerat bostads­byggandet i Stock­holms­­regionen.

Centrala Nynäshamn är byggt på en stads­plan av P.O. Hallman med gatunät och kvartersstruktur anpassade till terräng­en. Exploateringen i stora del­ar av stads­­planen är fortfarande låg med fri­liggande enbostadshus på relativt stora tomter. Här kan urbana enbostads­hus skapa förutsättningar för en gradvis förtätning av den befintliga stads­plan­en. Detta kan bidra till att förstärka centrala Nynäshamns roll som attraktiv stadskärna i Ny­näs­­hamns kommun.

Förslaget

Vårt förslag till ny bebyggelse i kvarter­et Drabanten syftar till att inom den befint­­liga planen åstadkomma just en sådan förtätning. Förslaget innebär 30 nya en­bo­stads­hus i två plan med inred­nings­­bar vind. Sammanlagt inne­bär förslaget ett till­skott av ca 3 500 m2 BOA och ytterligare 1 300 m² om man inreder vindarna. Åtta av hus­en, mot Viagatan, har dessutom parkering i en souterräng­vån­ing. Övriga hus delar på sammanlagt 26 p-plats­er på samfälld mark.

Husen är grupperade runt en plats­bildning inne i kvar­ter­et. Plats­bildningen går att nå både från Skolgatan längs kvarterets västra sida och från Vik­ingavägen i söder. Husen längs Skolgatan och Viagatan har dels entré från dessa gator, dels en entré, tillgänglig för rullstol, mot uteplats och platsbildning. Husen inne i kvarteret, öster om platsbild­ning­en, har entréer mot denna och uteplatser på kvarterets högsta punkt mot utsikten åt öster och havet.

Fakta

Uppdragsgivare: Småa AB