Ceremonimästaren och Storsiren, Stockholm

Stadsradhus i Nockebyhov

I Stockholms stads planprogram för västra delen av Nockebyhov som fastställdes 2013 utpekas marken mellan Tyska Bottens Väg och kvarteren Ceremonimästaren och Storsiren som lämplig för exploatering med radhus. På uppdrag av Småa AB har vi upprättat ett förslag till radhus, som ligger till underlag för den detaljplan som vann laga kraft den 13 februari 2020, och ritat ett bygglov som nu beviljats.

Marken där Nockebyhov ligger tillhörde åtminstone sedan 1600-talet Åkeshovs gård. Marken köptes 1904 av Stockholms Stad som sålde den vidare till Timmermansorden, som uppförde ett ålderdomshem på platsen. 1935 köpte dock staden tillbaka största delen av området. Ålderdomshemmet revs för att ersättas av det nuvarande äldreboendet vid Drottningholmsvägen 1973.

Den första stadsplanen, för villabebyggelse, antogs 1939. Efter andra världskriget ändrades planen för högre exploatering med flerbostadshus och radhus. För området öster om Tyska Bottens väg gjordes en plan 1949 som bebyggdes under början av femtiotalet. Väster om Tyska Bottens väg gjordes 1959 en stadsplan för enbostadshusen i Mälarblick, med utsikt mot Mälaren.

Tomten är en skogklädd slänt som är relativt flack nere vid Tyska Bottens väg men blir brantare upp mot kvarteret Ceremonimästaren och Storsiren.

Förslaget innehåller 20 sammanbyggda enbostadshus i slänten längs Tyska Bottens västra sida. Öster om radhusen, vid hörnet Tyska Bottens Väg och Dalgången, är marken anvisad för bebyggelse med flerbostadshus som skall byggas av en annan byggherre.

Husen bildar två grupper, en i kvarteret Storsiren och en i kvarteret Ceremonimästaren med ett släpp emellan där parkmarken bevaras. Inom grupperna förekommer livskillnader i fasaderna mot gatan, en skillnad som understryks genom olika kulörer på tegelfasaderna.

Parkering sker på två parkeringsytor inschacktade i sluttningen, en söder om kvarteret Storsiren och en mindre parkeringsyta söder om kvarteret Ceremonimästaren. Den befintliga trappan upp till Ferievägen och Mälarblick i Fritidsvägens fortsättning bibehålles.

Fakta

Uppdragsgivare: Småa AB

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.