Detaljplan i Råcksta uppe på samråd

På uppdrag av Wallenstam har vi utformat ett planförslag för tre flerbostadshus i Råcksta. Förslaget består av tre huskroppar längs Solleftegatan mellan Selångersgränd och Nordingrågatan. Huset längst i söder har två trapphus, det i mitten tre och det norra huset fyra, alla med entré från Solleftegatan.

På uppdrag av Wallenstam har vi utformat ett planförslag för tre flerbostadshus i Råcksta.

Förslaget består av tre huskroppar längs Solleftegatan mellan Selångersgränd och Nordingrågatan. Huset längst i söder har två trapphus, det i mitten tre och det norra huset fyra, alla med entré från Solleftegatan.  Sammanlagt innehåller förslaget 117 lägenheter i varierande storlekar med parkeringsplatser för bilar och cyklar i garage i källaren. Husens fasader är i puts i kulörer som understryker den uppdelning av huskropparna i mindre enheter som åstadkoms genom förskjutningen i gatulivet som följer Solleftegatan.

Vår strävan har varit att husen på ett genomtänkt sätt skall komplettera den omgivande arkitekturen, där bebyggelsen från 1950-talet är ett fint exempel på den högklassiga vardagsarkitekturen från folkhemsepoken, och att skapa ett vackert tillägg som effektivt utnyttjar den mark som lämnats obebyggd eftersom det då inte fanns ekonomiska möjligheter att bygga här.

Ett mål med utformningen av planen har varit att spara så mycket av naturmarken som möjligt. Gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark ligger så tätt inpå byggnaderna som möjligt, med hänsyn till bergschakt och teknisk genomförbarhet.

Mellan de två norra huskropparna delas kvarteret i två delar. I släppet mellan kvarteren är marken kvar i stadens ägo, och här bevaras den befintliga naturmarken. En trädinventering har gjorts, och vi bevarar några av de mest värdefulla träden. Öppningarna mellan husen är placerade där Njurundagatan och gångvägen till grönstråket genom Vällingby ansluter till Solleftegatan.

Även längs Långseleringen kvarstår marken i stadens ägo, och naturmarken och de träd som står längs det vägräcke som skiljer gatan från branten bevaras.

av Stella Reijo

Missa inget!

Prenumerera på nyheter, tips och information från oss. Direkt till din e-post.