En ny stadsdel i sydöstra Stockholm: Skrubba Malm

Strax söder om Älta, i ett
triangelformat område mellan Tyresöleden, Gudöbroleden och Skrubba Malmväg, finner
vi ett av Stockholms kommuns mindre kända hörn. Området ligger …

Strax söder om Älta, i ett triangelformat område mellan Tyresöleden, Gudöbroleden och Skrubba Malmväg, finner vi ett av Stockholms kommuns mindre kända hörn. Området ligger på gränsen till Nacka och Tyresö och skiljs från Stockholms kommuns övriga bebyggelse av Drevviken och Flatens naturreservat. Här har Andersson Arfwedson arkitekter gjort ett förslag till exploatering på uppdrag av Småa AB.

Förslagets huvudidé är att det nya området skall ansluta till bebyggelsen i Lindalen och Han­viken i Tyresö med dess blandning av bostäd­er och verksamheter. Bollmoravägen förlängs därför västerut över området fram till Gudöbroleden där den mynnar ovanför Strandkyrkogårdens sluttning ned mot Drevviken. I nord-sydlig riktning förlängs Solkraftsvägen och Vattenkraftsvägen norrut från verksamhetsområdet.

Vi tror att området lämpar sig väl för en tät bebyggelse med enbostadshus, av en typ som Småa och Andersson Arfwedson arbetat med tidigare i t.ex. Kärrtorp, med lyckat resultat. Kvarteren med enbostadshus bildar en sammanhängande bebyggelse med tydliga gaturum kantade av träd. Inne i kvarteren finns stora gårdar med plats för lek, växtlighet och annan utomhus­aktivitet. 

Längs den trafikerade Gudö­broleden läggs en lokal­gata och vid denna byggs flerbostadshus med utsikt åt väster och Drevviken. I norra delen av områd­et vid parkerna runt de högsta punkterna finns lämpliga lägen för friliggande enbostadshus.

Totalt innehåller förslaget 1 325 bo­städ­er, varav 558 i sammanbyggda enbo­stads­hus, 42 i fri­lig­gande enbostadshus och 765 lägenheter.

av mathias , ,